RİSKLİ BİNALARIN TESPİT SÜRECİ

Deprem risk raporu nedir?

Deprem risk raporu, olası bir deprem karsısında binanın fiziki ve teknik olarak durumunu, sağlamlık derecesini ve barındırdığı riskleri bilimsel analiz ve ölçümlere dayanarak gösteren rapordur.

Risk Tespiti Yapılması

Kat malikleri yapılarını, Bakanlık, Belediyeler, İl Özel İdareleri veya Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada her hangi bir çoğunluk aranmamaktadır, tek bir kat malikinin tespit müracaatında bulunması yeterlidir. Riskli yapılar, 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilmektedir.

Binanın riskli olup olmadığı gözlemsel olarak nasıl anlaşılır?

Bina 2000 yılından önce yapılmış ise Binanın yapımında hazır beton kullanılmamış ise Bina bodrum katında rutubet, kolon ve kiriş demirlerinde paslanma var ise Bina bodrum katında su izolasyonu yok ise Binanın herhangi bir katında yer alan kolon ya da kirişlerde çatlaklar var ise Binanın herhangi bir katında gerçekleştirilen tadilat esnasında taşıyıcı kolon ya da kiriş kesilmiş ise Binanın zemininde oturma, buna bağlı temelde oturma, bina kolon kirişlerinde çatlaklar var ise binaların riskli olma ihtimali oldukça yüksektir.

Riskli Olduğu Tespit Edilen Yapılar

Yapılan tespitler neticesinde riskli olduğu tespit edilen yapılar İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirilmektedir. Müdürlük raporları inceler ve raporlarda eksik ya da yanlışlık bulunmaması halinde raporlar Tapu Müdürlüğü’ne bildirilir.

Hak Sahiplerine Tebligat Gönderimi

İlgili Tapu Müdürlüğünce, tapu kütüğüne islenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karsı tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi taktirde tebligat tarihinden itibaren idarece 60 günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat İstanbul Altyapı ve Kentsel dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirilir.

Riskli Olduğu Tespit Edilen Yapıya İtiraz

Riskli yapı tespitine karsı malikler veya kanuni temsilcilerince 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ve dilekçeye ek olarak riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi, itiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi ve Tapu Müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği ile itiraz edilebilir.

Riskli Olduğu Tespit Edilen Yapının Yıkımı

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen yapıların kat maliklerine, 60 günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.

Riskli Yapıların Yıkım Süreci Ve Kontrolü

Riskli yapıların 60 günlük süre içerisinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce kontrol edilir ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve 30 günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur.

Bakanlıkça Verilen Yıkım Kararı

Riskli yapının yine de yıktırılmadığı tespit durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yazılı olarak idareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır.

Yıkım Sonrası

Kat maliklerinin 1/3’nin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat vasıtasıyla kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır.

Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır.

Anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır.

En az 2/3 çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde 15 gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resmen tescil edileceği bildirilir.

Gerekli Çoğunluğun Sağlanması

En az 2/3 çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma Sartları İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirilir.

Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; Bakanlıkça tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resmen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

Hak Sahiplerine Tahsis Ve Satış

Satış ve tahsis işlemleri sonlanınca uygulamaya geçilir.